Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen (bv. via de webshop) en alle overeenkomsten, welke telkens

  apart en conform onze Bijzondere Voorwaarden afgesloten worden. In geval een of meerdere bepalingen uit de algemene of bijzondere

  voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

 2. Artikel 2 Taxaties/waarderingen

  2.1 Taxaties en/of waarderingen worden opgesteld in functie van de gegevens die ons worden geleverd op het moment van de prijsvraag en zijn

  geldig voor een periode van 14 dagen

  2.2 De enige taxaties en/of waarderingen die voor onze rekening zijn, zijn diegene waartoe wij expliciet schriftelijk verzocht worden.

  2.3 Vintage Expert is slechts aan de taxaties en/of waarderingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk door

  middel van ondertekening wordt bevestigd.

 3. Artikel 3 Uitvoering van een overeenkomst

  3.1 Elke gebeurtenis of overmacht die ons dwingt de werken tijdelijk te onderbreken brengt een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee.

  Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een

  verplichting tot schadevergoeding bestaat. Reeds uitgevoerde taxaties en/of waarderingen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden en de

  opdrachtgever dient deze te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

  3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vintage Expert het recht bepaalde werkzaamheden te

  laten verrichten door derden.

  3.3 Indien en voor zover Vintage Expert tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene

  kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te rekenen.

 4. Artikel 4 Aansprakelijkheid

  4.1 Vintage Expert is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

  4.2 Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor Vintage

  Expert voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

 5. Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

  5.1 De vorderingen van Vintage Expert op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is

  gekomen dat omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

  5.2 In dat geval is Vintage Expert bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst

  over te gaan, een en ander onverminderd het recht van schadevergoeding te vorderen.

 6. Artikel 6 Gebreken

  6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

  voltooiing van de taxaties en/of waarderingen schriftelijk te worden gemeld aan Vintage Expert.

  6.2 Vintage Expert zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever

  aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

  6.3 In geval van geschil, zal enkel de rechtbank van Gent bevoegd zijn

 7. Artikel 7 Facturatie

  7.1 Indien niet anders overeengekomen zijn alle prijzen Btw incl. En dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder

  recht op korting en/of verrekening.

  7.2 Onze facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, zullen vanwege rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd

  worden met 10% en dit te tellen vanaf de vervaldatum. Ingeval van niet-betalen binnen de 8 dagen volgend op het verzenden van de

  herinnering zullen de verschuldigde sommen met 15% vermeerderd worden.

  7.3 In geval van liquidatie, faillissement of staking van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Vintage Expert en de

  verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

  7.4 Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever

  7.5 Vintage Expert blijft eigenaar van alle taxaties en/of waarderingen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn

  betalingsverplichtingen.

 8. Artikel 8 Intellectuele eigendom

  8.1 De door Vintage Expert aan de opdrachtgever verstrekte documenten blijven het (intellectuele) eigendom van Vintage Expert. Zij mogen

  daarom niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar

  worden gemaakt.

Bel ons op

+32 491 11 59 25