Bijzondere voorwaarden Taxatie/Waardering

Bijzondere voorwaarden Taxatie/Waardering

Deze Bijzondere Voorwaarden vormen een onderdeel van elke overeenkomst waarbij taxatie- en waarderingsdiensten worden overeengekomen (“de overeenkomst”) tussen Vintage Expert (“de onderneming”, ondernemingsnummer: 0741.459.486) en opdrachtgever (“cliënt”). Het andere deel wordt gevormd door de Algemene voorwaarden van Vintage Expert.

 

Cliënt wordt geadviseerd zowel de Algemene als Bijzondere Voorwaarden zorgvuldig te lezen, omdat deze voorwaarden een onderdeel vormen van de juridisch bindende overeenkomst welke tot stand komt wanneer cliënt de onderneming opdracht geeft om een taxatie of waardering uit te voeren.

 

 

1. Inleiding

 

1.1 De opmaak van deze voorwaarden wijzigt niet de structuur en de totstandkoming van de overeenkomst.

 

1.2 Door afbeeldingen van het te waarderen object en eventueel overige gerelateerde informatie aan de onderneming toe te sturen:

 

a. accepteert cliënt zowel de Algemene Voorwaarden (zoals apart overgemaakt) en de Bijzondere Voorwaarden zoals hier opgesteld; en

 

b. geeft cliënt toestemming aan de onderneming een wereldwijde, non-exclusieve, eeuwigdurende en royalty-vrije toestemming tot het gebruik van de afbeeldingen en informatie, conform de bepalingen inzake de GDPR wetgeving.

 

1.3 De onderneming houdt het recht om opdrachten tot taxatie of waardering te weigeren.

 

 

2. De overeenkomst

 

2.1 De overeenkomst zal bestaan uit deze Bijzondere Voorwaarden. Geen ander documentatie, correspondentie of iedere andere vorm van communicatie zal deel uitmaken van de overeenkomst tenzij beide partijen dit schriftelijk overeenkomen. De enige uitzondering hierop betreffen de Algemene Voorwaarden van Vintage Expert, welke de cliënt erkent ontvangen en gelezen te hebben vooraleer huidige overeenkomst aan te gaan.

 

2.2 De overeenkomst treedt pas in werking op het moment dat Vintage Expert heeft ingestemd met de waardering van het object en de cliënt de prijs voor de waardering heeft betaald, behoudens het recht van de onderneming om taxaties of waarderingen te weigeren in overeenstemming met de hier genoemde voorwaarden.

 

3. Taxatie diensten

 

3.1 Wanneer de overeenkomst in werking treedt, verbindt de onderneming zich ertoe een waarderingsrapport te maken op basis van beeldmateriaal van het te waarderen object. Deze dienst bestaat uit het geven van een elektronische schatting van de waarde van het object (hoogste en laagste schatting) die volgens Vintage Expert bereikt kan worden op het moment van de waardering als het verkocht wordt zonder reserve op de open markt of bij een betrouwbaar internationaal veilinghuis op basis van de garanties en informatie die door cliënt is verstrekt in overeenstemming met de Algemene en Bijzondere Voorwaarden.

 

In de taxatie of waardering wordt geen rekening gehouden met commissies of belastingen. Tenzij anders schriftelijk aangegeven is de taxatie of waardering gebaseerd op een voorafgaande inspectie van de foto’s van het object en deze is zonder enige fysieke inspectie en zonder enig onderzoek in de achtergrond van het object of verdere testen en analyses of reiniging. De taxatiewaarde is een subjectief standpunt en niet feitelijk.

 

3.2 De onderneming spant zich in de waardering binnen twee werkdagen te leveren nadat cliënt afbeeldingen en informatie heeft gestuurd. Mocht deze 2 dagen overschreden worden dan heeft cliënt geen recht op een teruggave.

 

 

4. De taxatie of waardering

 

4.1 Vintage Expert kan geen waarborg of garantie geven in de waardering ten aanzien van het object zijn: herkomst, oorsprong, toeschrijving, conditie, datering, leeftijd of authenticiteit.

 

4.2 Vintage Expert kan geen waarborg geven in de waardering dat het object het genoemde waarderingsbedrag zal realiseren bij verkoop.

 

4.3 Vintage Expert kan geen garantie geven dat het gewaardeerde voorwerp veilig is of juist functioneert of passend is voor het doel waarvoor het is gecreëerd.

 

4.4 Vintage Expert behoudt het auteursrecht op de waardering. De waardering wordt uitsluitend voor de cliënt gemaakt en mag op geen enkele wijze door derden worden gebruikt of verspreid. Cliënt zal het bedrijf vrijwaren van claims betreffende het waarderingsrapport.

 

4.5 De door Vintage Expert opgestelde waardering mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik door de cliënt, behalve indien zij daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

4.6 De cliënt heeft een eeuwigdurend, niet overdraagbaar recht op de waardering tenzij Vintage Expert reden heeft om de waardering in te trekken.

 

 

5. Verplichtingen van cliënt

 

5.1 Eenmaal Vintage Expert de waardering heeft verschaft, is de cliënt verplicht de afgesproken waarderingsprijs te betalen.

 

5.2 Cliënt garandeert dat hij de eigenaar van het te waarderen voorwerp is of dat hij volmacht heeft verkregen van de eigenaar om het voorwerp te laten taxeren.

 

5.3 Cliënt garandeert dat het te waarderen voorwerp vrij is van beperkte rechten en overige relevante belangen van derden, andere beperkingen of claims e.d.

 

5.4 Cliënt garandeert dat al het materiaal dat hij heeft gestuurd eigendom is van cliënt of dat hij het recht heeft er over te beschikken. Cliënt vrijwaart Vintage Expert volledig betreffende iedere schending van deze garanties.

 

5.5 Cliënt stuurt heldere en accurate afbeeldingen en zoveel mogelijk juiste informatie betreffende het te waarderen voorwerp, zoals reeds bekende authenticiteit, eventuele relevante locaties van het voorwerp, herkomst, conditie, eerdere verkoopgeschiedenis en iedere andere informatie betreffende dit voorwerp waarvan cliënt, zijn familie en/of omgeving kennis van heeft/hebben.

 

5.6 Cliënt erkent de volgende verklaring:  de waardering is een schatting van een aannemelijk oordeel en dat oordeel kan in waarde variëren. Bepaalde omstandigheden kunnen effect hebben op de waarde van een individueel voorwerp op het moment van de waardering die niet bekend zijn of die niet te voorzien zijn. Waarden kunnen ook fluctueren als gevolg van omstandigheden van buitenaf zoals veranderingen in de markt voor dit voorwerp of nieuwe inzichten van deskundigen. Als gevolg hiervan kunnen de waardebepalingen veranderen doordat de identificatie, toeschrijving en daardoor de waarde van het voorwerp onderwerp kunnen zijn van verder onderzoek door deskundigen op een later moment. Tenzij het anders schriftelijk is vermeld, zijn de waardering en schatting gemaakt aan de hand van de afbeeldingen van cliënt.

 

 

6. Waardering prijzen

 

6.1 Behoudens toepassing van art. 3.3 van de Algemene Voorwaarden is de prijs die cliënt voor de waardering betaalt de prijs die daarvoor op de website van Vintage Expert vermeld staat, op het moment dat de waardering wordt aangevraagd.

 

6.2 Vintage Expert houdt zicht het recht voor ten alle tijden de prijzen op haar website aan te passen en eventueel speciale aanbiedingen of kortingen te verstrekken.

 

 

7. Beperking van aansprakelijkheid van het bedrijf

 

7.1 Aangezien Vintage Expert zich enkel kan baseren op de gegevens en/of documentatie zoals verschaft door de cliënt, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in een waardering ten gevolge van:

 

a. omstandigheden van buitenaf zoals veranderingen in de markt betreffende dit voorwerp, informatie die niet publiek toegankelijk is of nieuwe inzichten van deskundigen;

 

b. de omstandigheden waaronder het voorwerp gewaardeerd wordt (zoals de herkomst van het voorwerp of de plaats die het voorwerp inneemt in een grotere collectie of het bestaan van verschillende vergelijkbare voorwerpen die tegelijkertijd op de markt worden gebracht);

 

c. het niet verschaffen door cliënt van volledige en juiste informatie die cliënt kent of in zijn bezit heeft of had moeten hebben;

 

d. iedere andere factor die niet redelijk geïdentificeerd kan worden aan de hand van de ontvangen afbeeldingen en informatie (inclusief factoren die invloed kunnen hebben op de prijsbepaling en die alleen bij een fysiek onderzoek aan het licht komen).

 

7.2 Niets in deze Bijzondere Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Vintage Expert uitsluiten of limiteren in het geval van enig beding of voorwaarde tussen Vintage Expert en cliënt die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden in huidige Bijzondere Voorwaarden, een kennelijk onevenwicht zou scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de cliënt.

 

 

8. Beëindiging van de overeenkomst

 

8.1 Indien Vintage Expert de waardering diensten zoals genoemd in paragraaf 3.1 en 3.2 niet binnen een redelijke termijn nakomt:

 

a. kan de overeenkomst onmiddellijk worden vernietigd;

 

b. vindt er een terugbetaling plaats van het bedrag dat door cliënt betaald is (exclusief toeslagen);

 

c. wordt de licentie voor de waardering ingetrokken en cliënt zal de waardering vernietigen.

 

8.2 Indien cliënt clausule 4.4, 4.5, 4.6 schendt of iedere andere bepaling van deze Bijzondere Voorwaarden, of de waardering gebruikt voor illegale doeleinden of criminele activiteiten of iedere andere onwettelijke activiteit:

 

a. zal deze overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigd worden, met uitzondering van de bepalingen van de clausules 4.4, 7.1, 9 en 11.;

 

b. zal cliënt geen recht op teruggave hebben van de waardering prijs;

 

c. zal de waardering worden ingetrokken en dient cliënt het rapport te vernietigen.

 

d. zal cliënt Vintage Expert een bedrag betalen gelijk aan de aansprakelijkheid van Vintage Expert, inclusief uitgaven en kosten die in verband staan tot de schending door cliënt van de voornoemde clausules en onwettelijke gedrag. Er zal geen verdere aansprakelijkheid van Vintage Expert jegens cliënt zijn nadat de overeenkomst vernietigd is.

 

 

9. Rechten van derden

 

Geen enkele persoon, die niet deel uit maakt van deze overeenkomst, kan rechten ontlenen aan deze overeenkomst.

 

 

10. Verbreken van de overeenkomst

 

In het geval dat een deel van de overeenkomst om de een of andere reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal slechts dat deel van de overeenkomst komen te vervallen, terwijl de rest van de overeenkomst ten volle van kracht blijft.

 

 

11. Privacy & GDPR

 

Alle adresinformatie en persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden worden verkocht.

Vintage Expert hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Vintage Expert behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Vintage Expert evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op Vintage Expert en haar sites. Vintage Expert kan niks garanderen voor de gebruikers van haar websites en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Wel zal er natuurlijk steeds door ons team op worden toegezien dat ook gebruikers met de grootste zorg en voorzichtigheid met alle gegevens omgaan.

 

 

 

12. Jurisdictie

 

Deze overeenkomst is gesloten onder Belgisch recht. In het geval van enig geschil tussen partijen betreffende de overeenkomst is dit geschil slechts onderworpen aan de Belgische jurisdictie en de rechtbank van Gent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vintage Expert                                                                                                De Cliënt

 

 

 

 

 

Bijzondere Voorwaarden gebruik webshop

 

Onze gegevens:

 

Vintage Expert

Vintage, Antiek, Brocante, Curiosa

Adres te verkrijgen via mail: info@vintage-expert.be

Vintage Expert is een webshop en beschikt eveneens over een toonzaal.

Ondernemingsnummer: BE 0741.459.486

 

Bankgegevens:

IBAN:   BE46 7515 1026 6536

BIC:         AXABBE22

 

Bestellen:

 

Na je bestelling ontvang je van ons een bevestiging per e-mail. Daarin staat het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten en ons bankrekeningnummer. Ga niet eerder over tot betaling, wacht tot je deze bevestigingsmail hebt ontvangen.

 

 

Onze Prijzen:

 

De vermelde prijzen zijn in euro’s, geen van onze artikelen zijn nieuw, en dus niet onderhevig aan het btw tarief.

 

De bedragen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

 

De genoemde prijzen zijn voorbehouden van eventuele typefouten en prijswijzigingen.

 

 

 

Onze Producten:

 

Geen van onze producten zijn nieuw. Niet nieuw betekent dat het artikel doorleefde charme heeft maar ook dat er soms gebruikssporen of mankementen kunnen zijn. Wij proberen uiteraard zo goed mogelijke items af te leveren, gebruikssporen of mankementen worden altijd vermeld.

 

Heb je daarna nog vragen, dan beantwoorden we ze graag en eerlijk.

 

Houdt er ook rekening mee dat de brocante artikelen, 2e-hands en uniek zijn.

 

Er is dus meestal maar 1 exemplaar van. Een artikel kan dus helaas net verkocht zijn.

 

Voor alle producten is er op Internet uitvoerig onderzoek gedaan, dit leverde voor veel van de producten een bijzonder verhaal op. Dit verhaal wordt weergegeven in de productbeschrijving.

 

 

Betalings- en afhalingstermijn:

 

In de webshop bestelde artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail betaald te zijn, Is deze betaling na 7 dagen nog niet bij ons binnengekomen dan mag Vintage Expert de bestelling eenzijdig annuleren, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, en zullen de bestelde artikelen weer te koop aangeboden worden. Vintage Expert zal gemachtigd zijn een schadevergoeding te vorderen, conform diens Algemene Voorwaarden.

 

Afhalen van de artikelen is in overleg mogelijk. Voor afhalen geldt ook een termijn van 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. We beschikken momenteel niet over Bancontact, daarom vragen wij u het geld contant te voldoen, of per bank over te maken.

 

 

Levering:

 

Wij nemen je bestelling binnen 2 werkdagen na betaling in behandeling. Als de betaling bij ons binnen is zullen wij zo spoedig mogelijk de bestelling verzenden. Op de dag van verzenden ontvang je hierover een bericht, voorzien van track&trace-code, zodat je het pakket online kunt volgen.

 

Bestellingen zullen door ons altijd met uiterste zorg verpakt worden en in goede staat worden aangeleverd bij de vervoerder. Het verzenden van bestellingen is altijd voor risico van de koper. Vintage Expert is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of het verloren gaan van artikelen tijdens het vervoer.

 

Wij stellen het zeer op prijs dat je ons via e-mail of het gastenboek laat weten of een pakketje goed is aangekomen en aan je wensen voldoet.

 

 

Verzendkosten:

 

Alle items kunnen per pakket of post (afhankelijk van grootte en gewicht worden opgestuurd), tenzij anders vermeld. Wij hanteren in België de tarieven van de post, DHL, DPD of van Kiala. Dit geldt ook voor Nederland, Luxemburg, Frankrijk en andere landen.  Wij bezorgen je het juiste verzendingstarief per mail.

 

Wij proberen onze items altijd zeer zorgvuldig te verpakken. Mocht er tijdens het transport toch iets gebeuren, dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor.

 

 

Ruilen:

 

Mocht je niet tevreden zijn met de ontvangen artikel(en), dan is het mogelijk dat je deze op eigen kosten binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retour zendt.

 

Neem hierover wel vooraf contact met ons op via email: info@vintageveiling.be

 

Het artikel dient uiteraard in dezelfde staat te zijn als waarin we het artikel hebben verzonden.

 

Wij accepteren geen ongefrankeerde zendingen. Zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

 

Indien het teruggestuurde artikel voldoet aan de voormelde voorwaarden, wordt het aankoopbedrag binnen 21 dagen teruggestort op de door cliënt opgegeven bankrekeningnummer.

 

De gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald.

 

 

Privacy & GDPR:

 

Alle adresinformatie en persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden worden verkocht.

Vintage Expert hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Vintage Expert behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Vintage Expert evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op Vintage Expert en haar sites. Vintage Expert kan niks garanderen voor de gebruikers van haar websites en draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Wel zal er natuurlijk steeds door ons team op worden toegezien dat ook gebruikers met de grootste zorg en voorzichtigheid met alle gegevens omgaan.

 

 

Copyright:

 

De inhoud van deze website, inclusief teksten en foto`s, zijn eigendom van Vintage Expert en mag niet zonder onze toestemming gebruikt worden.

 

 

Wijzigingen:

 

Vintage Expert behoudt zich het recht voor deze Bijzondere Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen

 

 

 

Disclaimer:

 

Vintage Expert streeft naar een zorgvuldige weergave van informatie. Er wordt met uiterste zorg aandacht besteed aan de actualiteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website.

 

Desondanks kan Vintage Expert niet altijd garanderen dat alle informatie juist is en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Uiteraard staat Vintage Expert open voor commentaar en suggesties ter bevordering van haar website, deze kunnen gestuurd worden naar info@vintage-expert.be.

 

Jurisdictie

 

Deze overeenkomst is gesloten onder Belgisch recht. In het geval van enig geschil tussen partijen betreffende de overeenkomst is dit geschil slechts onderworpen aan de Belgische jurisdictie en de rechtbank van Gent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Bel ons op

+32 491 11 59 25